5ο Εξάμηνο Επιδοτούμενη

ΙΕΚ ΑΚΜΗ5ο Εξάμηνο

ΙΕΚ ΑΚΜΗ5ο Εξάμηνο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

 • ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η πρακτική άσκηση του πέμπτου (Ε’) εξαμήνου πραγματοποιείται με την επιτυχή ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων φοίτησης και πρέπει να ολοκληρωθεί, σε κάθε περίπτωση, εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης.

Παράλληλη φοίτηση και πρακτική άσκηση δεν επιτρέπονται.

 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Η συνολική διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι εννιακόσιες εξήντα ώρες (960). Η περίοδος αυτή μπορεί να είναι συνεχιζόμενη ή τμηματική.

Τις ώρες αυτές οι σπουδαστές μπορούν να τις πραγματοποιήσουν :

 • Σε πενθήμερη – τετράωρη βάση, με εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών.
 • Σε πενθήμερη – εξάωρη βάση, με εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης εντός χρονικού διαστήματος οκτώ (8) μηνών.
 • Σε πενθήμερη – οκτάωρη βάση, με εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών.

Στο ανωτέρω διάστημα, οι σπουδαστές μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους μεταξύ των ωρών 06:00 και 22:00, ενώ δεν επιτρέπεται να απασχολούνται τις Κυριακή και τις επίσημες αργίες.

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε τμήματα φορέων / εργοδοτών / επιχειρήσεων, αντίστοιχα με την ειδικότητα φοίτησης του σπουδαστή.

 • ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Στην πρακτική άσκηση εμπλέκονται ο Σπουδαστής, ο Επόπτης (ο υπεύθυνος για την πρακτική άσκηση του σπουδαστή στο χώρο πρακτικής άσκησης) και ο Συντονιστής (ο υπεύθυνος για την πρακτική άσκηση του σπουδαστή στο ΙΕΚ).

Ο φορέας πρακτικής άσκησης αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει τη διαδικασία ασφάλισης του σπουδαστή για πιθανό εργατικό ατύχημα (1% της 12ης κλάσης) καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Ακόμη, υποχρεούται σε συμπλήρωση του εντύπου 3.5 στο Π.Σ. Εργάνη πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης. Περισσότερες λεπτομέρειες βρίσκονται διαθέσιμες στην σχετική εγκύκλιο του ΕΦΚΑ.

 • ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Σημειώνεται πως κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο σπουδαστής δεν πρέπει να είναι εγγεγραμμένος ή / και να λαμβάνει επίδομα από τον ΟΑΕΔ.

 • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ

Δικαίωμα αίτησης πλήρους απαλλαγής από την πρακτική άσκηση του πέμπτου (Ε’) εξαμήνου έχουν οι σπουδαστές που έχουν συμπληρώσει 120 ημερομίσθια απασχόλησης σε τομέα δραστηριότητας απολύτως συναφή προς την ειδικότητα στην οποία φοιτούν.

Δικαίωμα αίτησης μερικής απαλλαγής από την πρακτική άσκηση του πέμπτου (Ε’) εξαμήνου έχουν οι σπουδαστές που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 40 ημερομίσθια σε τομέα δραστηριότητας απολύτως συναφή προς την ειδικότητα στην οποία φοιτούν.

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

iek akmh

 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Κ5/97484 (ΦΕΚ Β’ 3938 26-08-2021) και την Εγκύκλιο του ΕΦΚΑ με αριθμό πρωτοκόλλου 359893/20-09-21, ο πρακτικά ασκούμενος δύναται να λαμβάνει αποζημίωση ίση με το 80% του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Η αποζημίωση θα καταβάλλεται από τον φορέα υλοποίησης του προγράμματος, δηλαδή το Ίδρυμα Νεολαίας και Δία Βίου Μάθηση (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), στον πρακτικά ασκούμενο μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης και τη χορήγηση Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης και θα βαρύνει εξ’ ολοκλήρου το έργο χρηματοδότησης.

 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης, δεν είναι υποχρεωτική και εξαρτάται από την πρόθεση του ασκούμενου για λήψη επιδότησης.

Για τη συμμετοχή στην πράξη, οι καταρτιζόμενοι δεν θα πρέπει να συμμετέχουν σε άλλα προγράμματα επιδοτούμενα μέσω ΕΣΠΑ. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης οι σπουδαστές δεν πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι ή / και να λαμβάνουν επίδομα από τον ΟΑΕΔ.

Για την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης, θα υπάρξει διασταύρωση της μη συμμετοχής του ΑΦΜ του υποψηφίου βάσει των στοιχείων που θα συλλέγονται από τους Δικαιούχους των Πράξεων που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο των προσκλήσεων ΕΔΒΜ112 και ΕΔΒΜ139 του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020 ή / και βάσει των απογραφικών δελτίων (υποβληθέν δελτίο Εισόδου με ή χωρίς υποβληθέν δελτίο Εξόδου) σε συνεργασία με την ΕΥ ΟΠΣ.

Περισσότερες λεπτομέρειες βρίσκονται διαθέσιμες στον σχετικό Οδηγό του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

 • ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δυνατότητα συμμετοχής στο επιδοτούμενο πρόγραμμα, διατηρούν οι σπουδαστές οι οποίοι εκκίνησαν την πρακτική τους άσκηση, από την 01/09/2021 (πρώτη ημέρα άσκησης) και έπειτα, ανεξάρτητα από την ημερομηνία υποβολής της σχετική αίτησης. Το επιδοτούμενο πρόγραμμα ισχύει μέχρι την ανακοίνωση της λήξης του, η οποία θα κοινοποιηθεί σε επόμενη φάση από τον αρμόδιο φορέα (ΙΝΕΔΙΒΙΜ).

 • ΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Η πίστωση των λογαριασμών των πρακτικά ασκούμενων πραγματοποιείται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) μετά την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης και τον έλεγχο και εφαρμογή όλων των απαιτούμενων διαδικασιών και εγγράφων που αναφέρονται ακολούθως.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πίστωση των λογαριασμών των πρακτικά ασκούμενων αποτελεί η συμπλήρωση / υποβολή από τους πρακτικά ασκούμενους των εγγράφων που περιγράφονται ακολούθως.

 • ΛΟΓΟΙ ΜΗ ΛΗΨΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Σε περίπτωση μη ορθής εφαρμογής οποιουδήποτε εκ των ακόλουθων βημάτων, ενδέχεται ο ατομικός φάκελος του ασκούμενου, να αξιολογηθεί ως ελλιπής, με αποτέλεσμα την απόρριψη της αίτησης επιδότησης. Για τον λόγο αυτό, συστήνεται η προσεκτική ανάγνωση και απόλυτη εφαρμογή των όσων περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.Περισσότερες λεπτομέρειες βρίσκονται διαθέσιμες

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ [ΟΠΩΣ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΞΕΝ, ΣΕΦ, ΖΑΧ)]

Σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, η πρακτική άσκηση σε φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Ι.Δ., Ν.Π.Δ.Δ., δημόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και επιχειρήσεις, δύναται να είναι αμειβόμενη ή επιδοτούμενη.

Συνεπώς, σε περίπτωση υλοποίησης αμειβόμενης πρακτικής άσκησης, όπως για παράδειγμα στην πλειοψηφία των περιπτώσεων πρακτικής άσκησης στους Τομείς Τουρισμού και Γαστρονομίας [Ειδικότητες: Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (ΞΕΝ), Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef /ΣΕΦ), Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής (ΖΑΧ)], οι σπουδαστές εξαιρούνται από το πρόγραμμα επιδοτούμενων πρακτικών, καθώς λαμβάνουν ήδη αμοιβή για την πρακτική τους άσκηση.

Ως εκ τούτου, οι σπουδαστές που υλοποιούν αμειβόμενη πρακτική άσκηση, δεν έχουν δυνατότητα υποβολής αίτησης συμμετοχής, στο πρόγραμμα επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Η αποστολή του συνόλου των απαραίτητων εγγράφων και δικαιολογητικών, με συμπληρωμένα όλα τα πεδία και υπογεγραμμένα από τον ίδιο όπου ρητά αναφέρεται, πραγματοποιείται με ευθύνη του σπουδαστή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Γραφείου Πρακτικής της πόλης φοίτησής του:

Η αλληλογραφία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, διενεργείται μέσω του σπουδαστικού e-mail των ασκούμενων (της μορφή @iekakmi.edu.gr) και όχι από άλλο προσωπικό e-mail (όπως gmail, outlook, yahoo). Εξαίρεση, αποτελούν οι απόφοιτοι, των οποίων το εκπαιδευτικό e-mail δεν είναι πλέον ενεργό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η αλληλογραφία διενεργείται από τον προσωπικό λογαριασμό των αποφοίτων.

“Σας ενημερώνουμε πως η δυνατότητα υποβολής αιτημάτων έναρξης πρακτικής άσκησης θα ενεργοποιηθεί ξανά στις 01/11/2022. Εφόσον έχετε ήδη συμφωνήσει την έναρξη πρακτικής άσκησης με τον εργοδότη σας κατά το διάστημα 1/8/2022 έως 15/10/2022, θα εξυπηρετηθείτε από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης & Σταδιοδρομίας.
Ευχαριστούμε.”

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΗΔΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ (ΕΚΤΟΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ)

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα, διατηρούν οι ασκούμενοι οι οποίοι εκκίνησαν την πρακτική τους άσκηση, στο διάστημα μεταξύ 01/09/2021 – 15/03/2022. Σπουδαστές οι οποίοι εκκίνησαν πρακτική άσκηση νωρίτερα από την 01/09/2021, δεν θεωρούνται επιλέξιμοι, βάσει των προδιαγραφών του προγράμματος.

Οι πρακτικά ασκούμενοι της ανωτέρω κατηγορίας (οι οποίοι απασχολήθηκαν ως πρώτη ημέρα πρακτικής άσκησης, την περίοδο από 01/09/2021 έως και 15/03/2022), υποβάλουν τα έγγραφα που σημειώνονται ακολούθως. Η συμπλήρωση του συνόλου των δικαιολογητικών, είναι υποχρεωτική και την πλήρη ευθύνη ορθότητας των στοιχείων που υποβάλλονται, διατηρεί ο σπουδαστής. Σημειώνεται πως λανθασμένη συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων, ενδέχεται να οδηγήσει σε απόρριψη της αίτησης από τον φορέα χρηματοδότησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), συνεπώς συστήνεται ιδιαίτερη προσοχή, κατά την συμπλήρωση των εντύπων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαδικασία έναρξης της επιδοτούμενης πρακτικής αποτελεί η οικονομική ενημερότητα των διακανονισμένων διδάκτρων του σπουδαστή.

Έπειτα της συμπλήρωσης των ακόλουθων εγγράφων, ο σπουδαστής αποστέλλει e-mail στο Γραφείο Πρακτικής της πόλης φοίτησής του. Στο θέμα του e-mail, θα πρέπει να αναφέρονται οι λέξεις ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ και εν συνεχεία το ονοματεπώνυμο του σπουδαστή.

Για παράδειγμα: ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ – ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ

Ειδικές Επισημάνσεις:

Για την ένταξη στο πρόγραμμα επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης, των πρακτικών ασκήσεων οι οποίες βρίσκονται ήδη σε φάση υλοποίησης, απαιτείται από τον σπουδαστή η πλήρης και ορθή συμπλήρωση και η ηλεκτρονική υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών στο Γραφείο Πρακτικής του ΙΕΚ:

 1. Μέχρι την Τρίτη, 22 Μαρτίου 2022 συμπλήρωση της φόρμας ενεργοποίησης λογαριασμού για την υποβολή του Απογραφικού Δελτίου Εισόδου, όπως περιγράφεται παρακάτω.
 2. Μέχρι την Παρασκευή, 15 Απριλίου 2022 τα λοιπά έγγραφα, όπως περιγράφεται παρακάτω.
 • Για τις πρακτικές ασκήσεις, οι οποίες εκκίνησαν την υλοποίησή τους, στο διάστημα μεταξύ 01/09/2021 – 15/03/2022, στα ακόλουθα έγγραφα και όπου απαιτείται να καταχωρηθεί ημερομηνία (όπως στα σημεία όπου αναφέρεται “ημερομηνία”, ή “ημερομηνία συμπλήρωσης”), συμπληρώνεται ως ημερομηνία, η ημερομηνία έναρξης της πρακτικής, όπως αυτή ορίζεται στην Απόφαση Έγκρισης Έναρξης Πρακτικής Άσκησης, η οποία εκδόθηκε από τη Σχολή και εστάλη μέσω e-mail στον σπουδαστή.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Το σύνολο των δικαιολογητικών που χρειάζονται συμπλήρωση στο στάδιο της υποβολής της αίτησης συμμετοχής βρίσκεται διαθέσιμο εδώ. Στο στάδιο υλοποίησης και ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης, θα χρειαστούν επιπλέον δικαιολογητικά, όπως αναλύεται στις επόμενες ενότητες.

Προσοχή!
Πέρα από τα δικαιολογητικά που χρειάζονται συμπλήρωση, είναι απαραίτητο να αποσταλούν και επιπλέον έγγραφα (Αποδεικτικό Κυριότητας Λογαριασμού Τραπέζης και Έντυπο Ε3.5), όπως αναλύεται παρακάτω.

Προσοχή!
Τα δικαιολογητικά, αποστέλλονται στο Γραφείο Πρακτικής σαρωμένα (σκαναρισμένα) και όχι ως φωτογραφία. Η υποβολή φωτογραφιών, ενδέχεται να αποτελέσει αιτία απόρριψης των δικαιολογητικών από τον αρμόδιο φορέα.

Υποβολή μέχρι την Τρίτη, 22 Μαρτίου 2022

 • 1. Φόρμα Υποβολής Στοιχείων Σπουδαστή
  Η συμπλήρωση και υποβολή του Απογραφικού Δελτίου Εισόδου, διενεργείται απ’ ευθείας στον Χώρο Υποβολής Απογραφικών Δελτίων για την Πρακτική Άσκηση Καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ. του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Για την σύνδεση στον ιστοχώρο, ο σπουδαστής θα λάβει οδηγίες εγγραφής, εισόδου και υποβολής από τη Σχολή. Για την λήψη των οδηγιών, θα χρειαστεί συμπλήρωση και αποστολή της ακόλουθης φόρμας, μέχρι την Τρίτη, 22 Μαρτίου 2022, λαμβάνοντας υπόψη τις εξής διευκρινήσεις:
 • Το Επώνυμο και το Όνομα, καταχωρούνται όπως αναγράφονται στο Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή στο Διαβατήριο (εφόσον δεν υπάρχει Α.Δ.Τ.) του σπουδαστή / ωφελούμενου.
 • Στο πεδίο ΑΦΜ, συμπληρώνεται το ΑΦΜ του σπουδαστή / ωφελούμενου.
 • Στο πεδίο e-mail, συμπληρώνεται το προσωπικό e-mail του σπουδαστή (όπως google, outlook, hotmail, yahoo κ.λπ.) και όχι το e-mail που του έχει αποδοθεί από την σχολή.
 • Ως Ημερομηνία Έναρξης, ορίζεται συμπληρώνεται η ημερομηνία που αναγράφεται στην Απόφαση Έγκρισης Έναρξης Πρακτικής Άσκησης.
 • Ως Ημερομηνία Λήξη, συμπληρώνεται μόνον εφόσον χρειάζεται (σε περίπτωση διακοπής ή ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης), η ημερομηνία που αναγράφεται στην Βεβαίωση Εργοδότη ή στο Έντυπο Ε3.5. Σε περίπτωση που ο σπουδαστής δεν έχει στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα, απευθύνεται στον εργοδότη για την παραλαβή τους.

Έπειτα της υποβολής της Φόρμας, μόλις ο Σπουδαστής λάβει στο προσωπικό του email, από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, τις οδηγίες εγγραφής, εισόδου και υποβολής του Απογραφικού Δελτίου Εισόδου, προχωρά σε υποβολή του Δελτίου, μέχρι την Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2022. Συστήνεται η παρακολούθηση και του φακέλου ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του προσωπικού e-mail του σπουδαστή.

Υποβολή μέχρι την Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2022

 • 2. Απογραφικό Δελτίο Εισόδου
  Το Απογραφικό Δελτίο Εισόδου, συμπληρώνεται υποχρεωτικά από τον σπουδαστή και υποβάλλεται ηλεκτρονικά οπότε και δηλώνεται υπεύθυνα, η ακρίβεια και αλήθεια των υποβληθέντων στοιχείων. Καθώς η συλλογή των στοιχείων είναι απαραίτητη στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματος, η συμπλήρωση όλων των πεδίων είναι υποχρεωτική.Η συμπλήρωση και υποβολή του Απογραφικού Δελτίου Εισόδου, διενεργείται απ’ ευθείας στον Χώρο Υποβολής Απογραφικών Δελτίων για την Πρακτική Άσκηση Καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ. του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.Για την σύνδεση στο υποσύστημα υποβολής των Απογραφικών Δελτίων, ο σπουδαστής ακολουθεί τις οδηγίες που έλαβε μέσω e-mail, από το Γραφείο Πρακτικής.

Προσοχή!
Η υποβολή του Απογραφικού Δελτίου Εισόδου, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, μέχρι την Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2002.

Υποβολή μέχρι την Παρασκευή, 15 Απριλίου 2022

 • 3. Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής
  Διευκρίνιση: Η Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής, υπογράφεται υποχρεωτικά από τον σπουδαστή, στο κάτω δεξιά άκρο της δεύτερης σελίδας, στη θέση “Ο Δηλών / Η Δηλούσα”. Δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.
 • 4. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
  Διευκρίνιση: Η Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, υπογράφεται υποχρεωτικά από τον σπουδαστή, στο κάτω αριστερά άκρο, στη θέση “Ο Αιτών / Η Αιτούσα”. Δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.
 • 5.  Ατομικά Στοιχεία Πρακτικά Ασκούμενου
 • 6. Αποδεικτικό Κυριότητας Λογαριασμού Τραπέζης (τρεχούμενο ή όψεως)
  Διευκρίνιση: Δεν αρκεί η αναγραφή του αριθμού (IBAN) του τραπεζικού λογαριασμού, αλλά απαιτείται η έκδοση Βεβαίωσης Τήρησης Καταθετικού Λογαριασμού, η οποία εκδίδεται απ’ ευθείας, μέσω των υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking). Στον τραπεζικό λογαριασμό, ο ωφελούμενος (πρακτικά ασκούμενος), θα πρέπει να εμφανίζεται ως κύριος δικαιούχος.
 • 7. Βεβαίωση Εργοδότη
  Διευκρίνιση: Η Βεβαίωση Εργοδότη, συμπληρώνεται και αποστέλλεται στο Γραφείο Πρακτικής, μαζί με την Αίτηση, μόνον εφόσον ο σπουδαστής έχει ήδη συμφωνήσει με τον φορέα απασχόλησης, την υλοποίηση του προγράμματος πρακτικής άσκησης.
 • 8. Ειδική Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης Καταρτιζόμενου
  Διευκρίνιση: Η Ειδική Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης, εκδίδεται από τον εργοδότη και θα πρέπει να υποβάλλεται υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον εργοδότη και αντιστοίχως υπογεγραμμένη από τον ασκούμενο, ο οποίος αναγράφει ευκρινώς και το πλήρες ονοματεπώνυμό του – όπως εμφανίζεται στο δελτίο ταυτοπροσωπίας, κάτω από τον τίτλο “Ο ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ“.
 • 9. το έντυπο «Ε3.5: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ / ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ / ΦΟΙΤΗΤΩΝ», όπως εκδίδεται από τον φορέα απασχόλησης και αφορά στην έναρξη της πρακτικής άσκησης

“Σας ενημερώνουμε πως η δυνατότητα υποβολής αιτημάτων έναρξης πρακτικής άσκησης θα ενεργοποιηθεί ξανά στις 01/11/2022. Εφόσον έχετε ήδη συμφωνήσει την έναρξη πρακτικής άσκησης με τον εργοδότη σας κατά το διάστημα 1/8/2022 έως 15/10/2022, θα εξυπηρετηθείτε από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης & Σταδιοδρομίας.
Ευχαριστούμε.”

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ)

 

Για την έναρξη της επιδοτούμενης πρακτικής απαιτείται από τον σπουδαστή η πλήρης και ορθή συμπλήρωση και η ηλεκτρονική υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών στο Γραφείο Πρακτικής του ΙΕΚ δεκαπέντε (15) ημέρες νωρίτερα, από την επιθυμητή ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης.

 • ΒΗΜΑ 1 | ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Για την υποβολή της αίτησης έναρξης επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης υποβάλλονται τα ακόλουθα έγγραφα. Η συμπλήρωση του συνόλου των δικαιολογητικών, είναι υποχρεωτική και την πλήρη ευθύνη ορθότητας των στοιχείων που υποβάλλονται, διατηρεί ο σπουδαστής. Σημειώνεται πως λανθασμένη συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων, ενδέχεται να οδηγήσει σε απόρριψη της αίτησης από τον φορέα χρηματοδότησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), συνεπώς συστήνεται ιδιαίτερη προσοχή, κατά την συμπλήρωση των εντύπων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαδικασία έναρξης της επιδοτούμενης πρακτικής αποτελεί η οικονομική ενημερότητα των διακανονισμένων διδάκτρων του σπουδαστή.

Έπειτα της συμπλήρωσης των ακόλουθων εγγράφων, ο σπουδαστή αποστέλλει e-mail στο Γραφείο Πρακτικής της πόλης φοίτησής του. Στο θέμα του e-mail, θα πρέπει να αναφέρονται οι λέξεις ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ και εν συνεχεία το ονοματεπώνυμο του σπουδαστή.

Για παράδειγμα: ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ – ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Το σύνολο των δικαιολογητικών που χρειάζονται συμπλήρωση στο στάδιο της υποβολής της αίτησης συμμετοχής βρίσκεται διαθέσιμο εδώ. Στο στάδιο υλοποίησης και ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης, θα χρειαστούν επιπλέον δικαιολογητικά, όπως αναλύεται στις επόμενες ενότητες.

Προσοχή!
Πέρα από τα δικαιολογητικά που χρειάζονται συμπλήρωση, είναι απαραίτητο να αποσταλούν και επιπλέον έγγραφα (Αποδεικτικό Κυριότητας Λογαριασμού Τραπέζης και Έντυπο Ε3.5), όπως αναλύεται παρακάτω.

Προσοχή!
Τα δικαιολογητικά, αποστέλλονται στο Γραφείο Πρακτικής σαρωμένα (σκαναρισμένα) και όχι ως φωτογραφία. Η υποβολή φωτογραφιών, ενδέχεται να αποτελέσει αιτία απόρριψης των δικαιολογητικών από τον αρμόδιο φορέα.

 • 1. Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής
  Διευκρίνιση: Η Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής, υπογράφεται υποχρεωτικά από τον σπουδαστή, στο κάτω δεξιά άκρο κάθε σελίδας, στη θέση “Ο Δηλών / Η Δηλούσα”. Δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.
 • 2. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
  Διευκρίνιση: Η Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, υπογράφεται υποχρεωτικά από τον σπουδαστή, στο κάτω αριστερά άκρο, στη θέση “Ο Αιτών / Η Αιτούσα”. Δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.
 • 3. Ατομικά Στοιχεία Πρακτικά Ασκούμενου
 • 4. Απογραφικό Δελτίο Εισόδου
  Το Απογραφικό Δελτίο Εισόδου, συμπληρώνεται υποχρεωτικά από τον σπουδαστή και υποβάλλεται ηλεκτρονικά οπότε και δηλώνεται υπεύθυνα, η ακρίβεια και αλήθεια των υποβληθέντων στοιχείων. Καθώς η συλλογή των στοιχείων είναι απαραίτητη στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματος, η συμπλήρωση όλων των πεδίων είναι υποχρεωτική.Η συμπλήρωση και υποβολή του Απογραφικού Δελτίου Εισόδου, διενεργείται απ’ ευθείας στον Χώρο Υποβολής Απογραφικών Δελτίων για την Πρακτική Άσκηση Καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ. του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Για την σύνδεση στον ιστοχώρο, ο σπουδαστής θα λάβει οδηγίες εγγραφής, εισόδου και υποβολής από τη Σχολή. Για την λήψη των οδηγιών, θα χρειαστεί συμπλήρωση και αποστολή της ακόλουθης φόρμας, λαμβάνοντας υπόψη τις εξής διευκρινήσεις:
  • Το Επώνυμο και το Όνομα, καταχωρούνται όπως αναγράφονται στο Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή στο Διαβατήριο (εφόσον δεν υπάρχει Α.Δ.Τ.) του σπουδαστή / ωφελούμενου.
  • Στο πεδίο ΑΦΜ, συμπληρώνεται το ΑΦΜ του σπουδαστή / ωφελούμενου.
  • Στο πεδίο e-mail, συμπληρώνεται το προσωπικό e-mail του σπουδαστή (όπως google, outlook, hotmail, yahoo κ.λπ.) και όχι το e-mail που του έχει αποδοθεί από την σχολή.
  • Ως Ημερομηνία Έναρξης, ορίζεται συμπληρώνεται η ημερομηνία που αναγράφεται στην Απόφαση Έγκρισης Έναρξης Πρακτικής Άσκησης.
  • Ως Ημερομηνία Λήξη, συμπληρώνεται μόνον εφόσον χρειάζεται (σε περίπτωση διακοπής ή ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης), η ημερομηνία που αναγράφεται στην Βεβαίωση Εργοδότη ή στο Έντυπο Ε3.5. Σε περίπτωση που ο σπουδαστής δεν έχει στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα, απευθύνεται στον εργοδότη για την παραλαβή τους.

Έπειτα της υποβολής της Φόρμας, μόλις ο Σπουδαστής λάβει στο προσωπικό του e-mail, από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, τις οδηγίες εγγραφής, εισόδου και υποβολής του Απογραφικού Δελτίου Εισόδου, προχωρά σε υποβολή του Δελτίου. Συνίσταται η παρακολούθηση και του φακέλου ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του προσωπικού e-mail του σπουδαστή.

 • 5. Αποδεικτικό Κυριότητας Λογαριασμού Τραπέζης (τρεχούμενο ή όψεως)
  Διευκρίνιση: Δεν αρκεί η αναγραφή του αριθμού (IBAN) του τραπεζικού λογαριασμού, αλλά απαιτείται η έκδοση Βεβαίωσης Τήρησης Καταθετικού Λογαριασμού, η οποία εκδίδεται απ’ ευθείας, μέσω των υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking). Στον τραπεζικό λογαριασμό, ο ωφελούμενος (πρακτικά ασκούμενος), θα πρέπει να εμφανίζεται ως κύριος δικαιούχος.
 • 6. Βεβαίωση Εργοδότη
  Διευκρίνιση: Η Βεβαίωση Εργοδότη, συμπληρώνεται και αποστέλλεται στο Γραφείο Πρακτικής, μαζί με την Αίτηση, μόνον εφόσον ο σπουδαστής έχει ήδη συμφωνήσει με τον φορέα απασχόλησης, την υλοποίηση του προγράμματος πρακτικής άσκησης.
 • 7. Ειδική Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης Καταρτιζόμενου
  Διευκρίνιση: Η Ειδική Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης, εκδίδεται από τον εργοδότη και θα πρέπει να υποβάλλεται υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον εργοδότη και αντιστοίχως υπογεγραμμένη από τον ασκούμενο, ο οποίος αναγράφει ευκρινώς και το πλήρες ονοματεπώνυμό του – όπως εμφανίζεται στο δελτίο ταυτοπροσωπίας, κάτω από τον τίτλο “Ο ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ“.

Στη συνέχεια, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, προχωρά στην έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Έναρξης Πρακτικής Άσκησης, την οποία αποστέλλει μέσω e-mai στον σπουδαστή. Η Απόφαση, προωθείται άμεσα από στον σπουδαστή στον φορέα απασχόλησης, ώστε να συμπληρωθούν τα ακόλουθα έγγραφα.

Εντός 5 ημερών (ημερολογιακών και όχι εργάσιμων), από την ημερομηνία αποστολής της Απόφασης Έγκρισης Έναρξης, ο σπουδαστής προωθεί στο Γραφείο Πρακτικής:

 •  8. το έντυπο «Ε3.5: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ / ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ / ΦΟΙΤΗΤΩΝ», όπως εκδίδεται από τον φορέα απασχόλησης και αφορά στην έναρξη της πρακτικής άσκησης

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 • ΒΗΜΑ 2 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Κατά την διάρκεια υλοποίησης της πρακτικής άσκησης, ο ασκούμενος συμπληρώνει έγκαιρα και ορθά τα έντυπα της πρακτικής άσκησης και περισσότερο συγκεκριμένα:

 • Εφόσον ο σπουδαστής υλοποιεί πρόγραμμα πρακτικής άσκησης σε πενθήμερη – οκτάωρη βάση, με εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών, συμπληρώνεται το ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (6 ΜΗΝΩΝ)
 • Εφόσον ο σπουδαστής υλοποιεί πρόγραμμα πρακτικής άσκησης σε πενθήμερη – εξάωρη βάση, με εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης εντός χρονικού διαστήματος οχτώ (8) μηνών, συμπληρώνεται το ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (8 ΜΗΝΩΝ)
 • Εφόσον ο σπουδαστής υλοποιεί πρόγραμμα πρακτικής άσκησης σε πενθήμερη – τετράωρη βάση, με εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών, συμπληρώνεται το ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (12 ΜΗΝΩΝ)

Το Βιβλίο Πρακτικής, τηρείται από τον ασκούμενο καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και δεν μπορεί να αντικατασταθεί από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο για την διεξαγωγή της αξιολόγησής της. Ως προς την συμπλήρωση:

 • Σε ημερήσια βάση, ο ασκούμενος συμπληρώνει και υπογράφει το φύλλο με τις περιλήψεις των εργασιών κάθε ημέρας και υπογράφει αντιστοίχως.
 • Σε εβδομαδιαία βάση, ο φορέας απασχόλησης, σε συνεργασία με τον συντονιστή της πρακτικής, συντάσσουν την εβδομαδιαία συνοπτική έκθεση επίδοσης, συμπληρώνοντας και υπογράφοντας τον σχετικό πίνακα.
 • Σε μηνιαία βάση, ο ασκούμενος συντάσσει έκθεση αναφορικά με τις εργασιακές του εμπειρίες. Επίσης, σε μηνιαία βάση, ο συντονιστής της πρακτικής άσκησης, συντάσσει αντίστοιχη έκθεση, η οποία συνυπογράφεται από τον φορέας απασχόλησης.

Η συμπλήρωση του Βιβλίου Πρακτικής, διενεργείται σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης, οι οποίες βρίσκονται διαθέσιμες εδώ

 • ΒΗΜΑ 3 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος πρακτικής άσκησης, ο σπουδαστής, υποβάλει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, εντός 5 ημερών (εργάσιμων και όχι ημερολογιακών):

 • το πρωτότυπο Βιβλίο Πρακτικής, πλήρως και ορθά συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο Βήμα 2 | Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης και
 • την ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον φορέα απασχόλησης.
  Διευκρίνιση: Η Βεβαίωση Παρουσίας, συμπληρώνεται βάσει των οδηγιών, ώστε να διασφαλιστεί η ορθότητα του εγγράφου. Οι οδηγίες συμπλήρωσης, βρίσκονται διαθέσιμες εδώ
 • το έντυπο «Ε3.5: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ / ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ / ΦΟΙΤΗΤΩΝ», όπως εκδίδεται από τον φορέα απασχόλησης και αφορά στην λήξη της πρακτικής άσκησης
 • Απογραφικό Δελτίο Εξόδου
  Διευκρίνιση: Το Απογραφικό Δελτίο Εξόδου, συμπληρώνεται υποχρεωτικά από τον σπουδαστή και υπογράφεται, οπότε και δηλώνεται υπεύθυνα, η ακρίβεια και αλήθεια των υποβληθέντων στοιχείων. Καθώς η συλλογή των στοιχείων που συμπληρώνεται είναι απαραίτητη στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματος, η συμπλήρωση όλων των πεδίων είναι υποχρεωτική.
 • Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης ΕΦΚΑ
  Ο σπουδαστής συνδέεται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ και εκδίδει τον Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης, για την περίοδο υλοποίησης του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, τον οποίο στην συνέχεια αποστέλλει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.
  Διευκρίνιση: Ο Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης θα είναι διαθέσιμος έπειτα από περίπου 6 – 8 εβδομάδες, από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης, καθώς θα πρέπει να προηγηθεί εκκαθάριση και βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα (ΕΦΚΑ). Ο Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης, παραμένει απαραίτητος για την εκκαθάριση της Πρακτικής Άσκησης, ωστόσο, δεν επηρεάζει την ολοκλήρωση του φακέλου για την επιδότησή της. Συνεπώς, ο σπουδαστής, υποβάλει ξεχωριστά τον Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης, μόλις αυτός είναι διαθέσιμος.

Έπειτα της αξιολόγησης και έγκρισης του Βιβλίου Πρακτικής και κατόπιν ελέγχου της ορθότητας και πληρότητας της Βεβαίωσης Παρουσίας και του Απογραφικού Δελτίου Εξόδου, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, εκδίδει την Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης, την οποία αποστέλλει στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σε περίπτωση διακοπής της πρακτικής άσκησης, για οποιονδήποτε λόγο, υποβάλλονται στο Γραφείο Πρακτικής:

 • η Υπεύθυνη Δήλωση από τον ασκούμενο ή τον φορέα απασχόλησης, όπου αναγράφεται ο λόγος της διακοπής (απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής) και

Διευκρίνιση: Η Βεβαίωση Παρουσίας, συμπληρώνεται βάσει των οδηγιών, ώστε να διασφαλιστεί η ορθότητα του εγγράφου. Οι οδηγίες συμπλήρωσης, βρίσκονται διαθέσιμες εδώ 

 • το έντυπο «Ε3.5: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ / ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ / ΦΟΙΤΗΤΩΝ», όπως εκδίδεται από τον φορέα απασχόλησης και αφορά στην λήξη της πρακτικής άσκησης

Διευκρίνιση: Η υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης για την αναγγελία και αιτιολόγηση της διακοπής της Πρακτικής Άσκησης, διενεργείται το αργότερο, την επόμενη ημέρα από την τελευταία ημέρα απασχόλησης.

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Σε περίπτωση συνέχισης της πρακτικής άσκησης για το υπόλοιπο του προβλεπόμενου διαστήματος θα πρέπει να ακολουθηθεί εκ νέου η διαδικασία έναρξης πρακτικής. Συνεπώς, ο σπουδαστής, προχωρά σε υποβολή αίτησης, όπως περιγράφεται παραπάνω, στο ΒΗΜΑ 1 | ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ.

Διευκρινίζεται πως σε περίπτωση διακοπής και συνέχισης της πρακτικής, τα απαραίτητα έγγραφα για την συνέχιση, θα πρέπει να υποβληθούν τουλάχιστον, ένα (1) μήνα νωρίτερα, από την επιθυμητή ημερομηνία εκκίνησης της συνέχισης της πρακτικής.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Βάσει των επίσημων οδηγιών του φορέα υλοποίησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), ενδέχεται να ανακοινώνονται ανά περιόδους, συμπληρωματικές ή πρόσθετες πληροφορίες, που αφορούν στην υλοποίηση του προγράμματος και στην διαδικασία λήψης της επιδότησης. Οι σπουδαστές καλούνται να παρακολουθούν τακτικά την παρούσα σελίδα για τυχόν νέες ανακοινώσεις αλλά και τους προσωπικούς και εκπαιδευτικούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να ενεργούν άμεσα, βάσει των όσων ορίζονται.