Πληροφορίες για Εργοδότη

ΙΕΚ ΑΚΜΗΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΙΕΚ ΑΚΜΗΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Πληροφορίες για Εργοδότη

Η Πρακτική Άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ είναι  συνολικής διάρκειας εννιακοσίων εξήντα ωρών (960 ώρες) και δύναται να πραγματοποιείται συνεχιζόμενα ή τμηματικά. 

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε τμήματα, ιδιωτικών επιχειρήσεων ή/και δημόσιων φορέων, αντίστοιχα και σε συνάφεια αντικειμένου με την ειδικότητα φοίτησης του σπουδαστή.  

Στην πρακτική άσκηση εμπλέκονται: 

 1. ο Σπουδαστής 

 2. ο Επόπτης: ο υπεύθυνος εκ μέρους της επιχείρησης για την πρακτική άσκηση του σπουδαστή στο χώρο πρακτικής άσκησης (ορίζεται από τον εργοδότη και πρέπει να έχει αντίστοιχη ειδικότητα με αυτήν της ειδικότητας φοίτησης του ασκούμενου.  

 3. ο Συντονιστής: ο υπεύθυνος εκ μέρους του ΙΕΚ για την πρακτική άσκηση του σπουδαστή (ορίζεται από το ΙΕΚ). 

Η πρακτική άσκηση δύναται να πραγματοποιείται σε ωράριο από 6:00 π.μ. έως 10:00 μ.μ. και σε μία από τις παρακάτω εκδοχές:  

 • Σε πενθήμερη – τετράωρη βάση, με εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών.  
 • Σε πενθήμερη – εξάωρη βάση, με εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης εντός χρονικού διαστήματος οκτώ (8) μηνών.  
 • Σε πενθήμερη – οκτάωρη βάση, με εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών.  

Δεν επιτρέπεται η πρακτική άσκηση Κυριακές, αργίες και κατά τις βραδινές και μεταμεσονύκτιες ώρες.   

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής ο σπουδαστής δεν επιτρέπεται να απουσιάσει πάνω από 15 ημέρες και σε αυτή την περίπτωση οι ημέρες θα πρέπει να αναπληρωθούν μέχρι τη συμπλήρωση των 960 ωρών.  

Ο Φορέας Απασχόλησης δεν είναι υπόχρεος μισθολογικής επιβάρυνσης (με εξαίρεση τις αμειβόμενες πρακτικές τουρισμού-γαστρονομίας).   

Ο Φορέας Απασχόλησης αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει τη διαδικασία ασφάλισης του σπουδαστή για πιθανό εργατικό ατύχημα (1% της 12ης κλάσης στο πακέτο κάλυψης 210 με κωδικό Ειδικότητας 332040) καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.   

Ακόμη, υποχρεούται σε συμπλήρωση του εντύπου 3.5 στο Π.Σ. Εργάνη πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης (Ε3.5: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ) και σε συμπλήρωση του εντύπου 3.5 στο ΠΣ Εργάνη με τη λήξη ή διακοπής της πρακτικής (Ε3.5: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΔΙΑΚΟΠΗ).  Περισσότερες λεπτομέρειες βρίσκονται διαθέσιμες στην σχετική εγκύκλιο του ΕΦΚΑ.(ΛΗΨΗ ΕΔΩ) 

Η πρακτική άσκηση των καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να είναι επιδοτούμενη και να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους μέσω του αρμόδιου φορέα Σχεδιασμού και Υλοποίησης του Έργου: Ίδρυμα Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ). 

Η αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης δεν είναι υποχρεωτική και εξαρτάται από την πρόθεση του ασκούμενου για λήψη επιδότησης.   

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Κ5/97484 (ΦΕΚ Β’ 3938 26-08-2021) και την Εγκύκλιο του ΕΦΚΑ με αριθμό πρωτοκόλλου 359893/20-09-21, ο πρακτικά ασκούμενος δύναται να λαμβάνει αποζημίωση ίση με το 80% του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Η αποζημίωση θα καταβάλλεται από τον φορέα υλοποίησης του προγράμματος, δηλαδή το Ίδρυμα Νεολαίας και Δία Βίου Μάθηση (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), στον πρακτικά ασκούμενο μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης και τη χορήγηση Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης και θα βαρύνει εξ’ ολοκλήρου το έργο χρηματοδότησης.  Περισσότερες λεπτομέρειες βρίσκονται διαθέσιμες στον σχετικό Οδηγό του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. (ΛΗΨΗ ΕΔΩ) 

Η πρακτική άσκηση μπορεί να ξεκινήσει την 1η ή 15η ημέρα κάθε μήνα (ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη αν πέφτει σαββατοκύριακο). 

Για την έναρξη της πρακτικής άσκησης απαιτείται η έκδοση Εγκριτικής Απόφασης από το ΙΕΚ η οποία προϋποθέτει την έγκαιρη (15 ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία έναρξης)  και ορθή υποβολή, από τον ασκούμενο στο Γραφείο Πρακτικής του ΙΕΚ, των απαραίτητων κατά περίπτωση δικαιολογητικών.   

 

Πριν την έναρξη της πρακτικής: 

Ο ασκούμενος θα πρέπει να προσκομίσει στον Φορέα Απασχόλησης τα παρακάτω κατά περίπτωση δικαιολογητικά προς συμπλήρωση, υπογραφή και σφραγίδα: 

 • Στοιχεία Φορέα Απασχόλησης 
 • Βεβαίωση Ενδιαφέροντος Εργοδότη 
 • Ειδική Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης (στην περίπτωση επιδοτούμενης πρακτικής) 

Διευκρίνιση: Η Ειδική Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης, συμπληρώνεται  από τον εργοδότη  και τον σπουδαστή και θα πρέπει να υποβάλλεται υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον εργοδότη και αντιστοίχως  υπογεγραμμένη  από τον ασκούμενο. 

 

Κατόπιν της υποβολής των παραπάνω εντύπων και των λοιπών δικαιολογητικών εκ μέρους του σπουδαστή στο ΙΕΚ, το Γραφείο Πρακτικής προχωράει στην έκδοση της Εγκριτικής Απόφασης και τη θεώρηση της Ειδικής Σύμβασης, τα οποία αποστέλλονται με email στον σπουδαστή και στον εργοδότη πριν την ημερομηνία έναρξης πρακτικής ώστε ο εργοδότης να προχωρήσει στην αναγγελία του Εντύπου Ε3.5 στο ΕΡΓΑΝΗ. Η Αναγγελία του Εντύπου Ε3.5 θα πρέπει, εντός 5  ημερολογιακών και όχι εργάσιμων ημερών, να αποσταλεί στο ΙΕΚ. 

 

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής: 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής, ο σπουδαστής υποχρεούται να συμπληρώνει καθημερινά το βιβλίο πρακτικής άσκησης περιγράφοντας το αντικείμενο εργασίας του και καταγράφοντας τις συνολικές  ώρες που πραγματοποίησε ημερησίως. Παράλληλα το βιβλίο πρακτικής πρέπει να συμπληρώνεται εβδομαδιαίως και από τον εργοδότη. Στο τέλος της πρακτικής ο σπουδαστής παραδίδει το βιβλίο πρακτικής πλήρως συμπληρωμένο στο Γραφείο Πρακτικής. 

 

Μετά τη ολοκλήρωση της πρακτικής: 

Ο εργοδότης οφείλει: 

 • Να προβεί στην λήξη του εντύπου Ε3.5 στο ΕΡΓΑΝΗ (εντός 4 ημερών από την ολοκλήρωση της πρακτικής). Αντίγραφο της Λήξης/Διακοπής θα πρέπει να δοθεί στον ασκούμενο ώστε να το υποβάλει στο ΙΕΚ. 
 • Να συμπληρώσει, υπογράψει και σφραγίσει την Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πρακτικής και να την παραδώσει στον ασκούμενο ώστε να τη υποβάλει στο ΙΕΚ. 

Η πρακτική άσκηση δύναται να διακοπεί για σοβαρούς και αιτιολογημένους λόγους κατόπιν αιτήματος του ασκούμενου, του φορέα απασχόλησης ή του Διευθυντή του ΙΕΚ.  

Σε περίπτωση Διακοπής ο εργοδότης οφείλει να ενημερώσει άμεσα (εντός 1 ημέρας από την διακοπή) το ΙΕΚ και να παραδώσει στο ασκούμενο την Διακοπή του Εντύπου Ε3.5, το Βιβλίο Πρακτικής υπογεγραμμένο και την Βεβαίωση Ολοκλήρωσης για τις ώρες που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την ημερομηνία διακοπής.