Πληροφορίες για τον Σπουδαστή

ΙΕΚ ΑΚΜΗΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΙΕΚ ΑΚΜΗΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Πληροφορίες για τον Σπουδαστή

Η προθεσμία για την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης (Ε΄ εξάμηνο) λήγει δύο χρόνια έπειτα από την επιτυχή ολοκλήρωση του Δ’ εξαμήνου κατάρτισης σύμφωνα με την ΚΥΑ Κ5/97484 και τις τροποποιήσεις αυτής.

Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η πρακτική άσκηση μέχρι την παραπάνω προθεσμία, δεν θα είναι δυνατή η έκδοση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης, εκτός αν κατατεθούν 120 επαγγελματικά ημερομίσθια με κωδικό ειδικότητας αντίστοιχο με την ειδικότητα κατάρτισης τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την απαλλαγή από το Ε΄ εξάμηνο.

Αν ο σπουδαστής δεν ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει το Ε’ εξάμηνο και να ολοκληρώσει με έναν από τους δύο τρόπους τη φοίτησή του στην ειδικότητα του (πρακτική ή απαλλαγή), δε θα λάβει Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης που να πιστοποιεί την ολοκλήρωση των σπουδών του.

 

Η Πρακτική Άσκηση (5ο εξάμηνο σπουδών), συνολικής διάρκειας εννιακοσίων εξήντα ωρών (960 ώρες), είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση της φοίτησης των καταρτιζόμενων ΙΕΚ και την απόκτηση της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης. 

Η πρακτική άσκηση ξεκινά την 1η ή 15η ημέρα κάθε μήνα (ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη αν πέφτει Σαββατοκύριακο).  

Η πρακτική άσκηση, μπορεί να πραγματοποιηθεί συνεχιζόμενα ή τμηματικά.  

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Δ΄ εξαμήνου σπουδών 

Δικαίωμα έναρξης πρακτικής άσκησης έχουν και οι σπουδαστές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το δεύτερο (Β) εξάμηνο φοίτησης. Σε αυτήν την περίπτωση όμως η πρακτική θα πρέπει να γίνει τμηματικά σε δυο διαστήματα καθώς παράλληλη φοίτηση και πρακτική άσκηση δεν επιτρέπονται. 

Σε κάθε περίπτωση, η πρακτική θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 24 μηνών από τη λήξη του Δ΄ εξαμήνου.  

Για την έναρξη της πρακτικής άσκησης απαιτείται η έκδοση Εγκριτικής Απόφασης από το ΙΕΚ η οποία προϋποθέτει την έγκαιρη (15 ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία έναρξης) και ορθή υποβολή στο Γραφείο Πρακτικής του ΙΕΚ των απαραίτητων κατά περίπτωση δικαιολογητικών.  

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε τμήματα, ιδιωτικών επιχειρήσεων ή/και δημόσιων φορέων, αντίστοιχα και σε συνάφεια αντικειμένου με την ειδικότητα φοίτησης του σπουδαστή. 

Η αναζήτηση και εύρεση Φορέα Απασχόλησης μπορεί να γίνει είτε από τον ίδιο τον σπουδαστή ή από το ΙΕΚ κατόπιν αιτήματός του προς το Γραφείο Πρακτικής μέσω υποβολής της “Φόρμας Αναζήτησης Εργοδότη”. 

Στην πρακτική άσκηση εμπλέκονται: 

  1. ο Σπουδαστής 

  2. ο Επόπτης: ο υπεύθυνος για την πρακτική άσκηση του σπουδαστή στο χώρο πρακτικής άσκησης (ορίζεται από τον εργοδότη) και  

  3. ο Συντονιστής: ο υπεύθυνος για την πρακτική άσκηση του σπουδαστή (ορίζεται από το ΙΕΚ).  

Η πρακτική άσκηση δύναται να πραγματοποιείται σε ωράριο από 6:00 π.μ. έως 10:00 μ.μ. και σε μία από τις παρακάτω εκδοχές: 

  • Σε πενθήμερη – τετράωρη βάση, με εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών. 
  • Σε πενθήμερη – εξάωρη βάση, με εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης εντός χρονικού διαστήματος οκτώ (8) μηνών. 
  • Σε πενθήμερη – οκτάωρη βάση, με εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών. 

 

Δεν επιτρέπεται η πρακτική άσκηση Κυριακές, αργίες και κατά τις βραδινές και μεταμεσονύκτιες ώρες.  

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής ο σπουδαστής δεν επιτρέπεται να απουσιάσει πάνω από 15 ημέρες και σε αυτή την περίπτωση οι ημέρες θα πρέπει να αναπληρωθούν μέχρι τη συμπλήρωση των 960 ωρών. 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής, ο σπουδαστής υποχρεούται να συμπληρώνει καθημερινά το βιβλίο πρακτικής άσκησης περιγράφοντας το αντικείμενο εργασίας του και καταγράφοντας τις συνολικές ώρες που πραγματοποίησε ημερησίως και ο Επόπτης πρακτικής άσκησης τον αξιολογεί εβδομαδιαίως. Επίσης, το βιβλίο συμπληρώνεται και από τον Συντονιστή της Πρακτικής Άσκησης.  

Στο τέλος της πρακτικής ο σπουδαστής παραδίδει το βιβλίο πρακτικής πλήρως συμπληρωμένο στο Γραφείο Πρακτικής.  

Ο Φορέας Απασχόλησης δεν είναι υπόχρεος μισθολογικής επιβάρυνσης (με εξαίρεση τις αμειβόμενες πρακτικές τουρισμού-γαστρονομίας).  

Ο Φορέας Απασχόλησης αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει τη διαδικασία ασφάλισης του σπουδαστή για πιθανό εργατικό ατύχημα (1% της 12ης κλάσης στο πακέτο κάλυψης 210 με κωδικό Ειδικότητας 332040) καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.  

Ακόμη, υποχρεούται σε συμπλήρωση του εντύπου 3.5 στο Π.Σ. Εργάνη πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης (Ε3.5: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ) και σε συμπλήρωση του εντύπου 3.5 στο ΠΣ Εργάνη με τη λήξη ή διακοπής της πρακτικής (Ε3.5: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΔΙΑΚΟΠΗ).  

Η πρακτική άσκηση των καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να είναι επιδοτούμενη και να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους μέσω του αρμόδιου φορέα Σχεδιασμού και Υλοποίησης του Έργου: Ίδρυμα Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ).  

Η αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης δεν είναι υποχρεωτική και εξαρτάται από την πρόθεση του ασκούμενου για λήψη επιδότησης. 

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο σπουδαστής δεν πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ. Αν είναι, με την έναρξη της πρακτικής του θα διαγραφεί. Δεν πρέπει επίσης να λαμβάνει επίδομα ΟΑΕΔ και για αυτό καλείται να ενημερώσει με την έναρξη της πρακτικής του τον ΟΑΕΔ, ώστε να πραγματοποιηθεί προσωρινή παύση του επιδόματος. Επίσης, δε μπορεί να συμμετέχει σε επιδοτούμενα προγράμματα (π.χ. τύπου ΕΣΠΑ). 

Η πρακτική άσκηση δύναται να διακοπεί για σοβαρούς και αιτιολογημένους λόγους κατόπιν αιτήματος του ασκούμενου, του φορέα απασχόλησης ή του Διευθυντή του ΙΕΚ.

Οι σπουδαστές που έχουν συμπληρώσει 120 επαγγελματικά ένσημα  ως μισθωτοί ή πέντε (5) τουλάχιστον μήνες εργασίας ως  αυτοαπασχολούμενοι/ελεύθεροι επαγγελματίες σε τομέα δραστηριότητας και ειδικότητα απασχόλησης απολύτως συναφή προς την ειδικότητα στην οποία φοιτούν, δύνανται, με υπεύθυνη δήλωσή τους και προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, να απαλλαγούν από την υποχρέωση πρακτικής άσκησης.